Cena BRISK

Štatút Ceny BRISK

CIEĽ OCENENIA

Hlavným cieľom Ceny BRISK je zviditeľniť inovatívne prístupy v skvalitňovaní elektronických služieb verejnej správy na Slovensku a oceniť aktivity, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ostatných.

KOHO NOMINOVAŤ

Nominovať môžete v troch kategóriách:

  1. jednotlivec alebo tím,
  2. inštitúcia,
  3. projekt.

ZA ČO NOMINOVAŤ?

Ak ste zrealizovali v ostatnom roku významnú aktivitu – iniciatívu, službu, projekt, produkt – ktorá má potenciál zlepšiť elektronické služby na Slovensku. Ak má Vaša aktivita potenciál byť príkladom dobrej praxe a inšpiráciou hodnou nasledovania. Ak sa Vaša aktivita týka zavádzania behaviorálnych inovácií, zlepšovania používateľskej kvality služieb a webov štátnej správy, implementácie IDSK, prípadne je inak originálna a zaujímavá.

KAM A KEDY NOMINÁCIE ZASLAŤ?

Nominácia zasielajte priebežne počas celého kalendárneho roka na adresu: brisk@mirri.gov.sk.  

KEDY A KDE SA BUDÚ VÍŤAZI ZVEREJŇOVAŤ?

Nominácie budeme priebežne zbierať a pravidelne vyhodnocovať počas tradičných jarných a jesenných konferencií BIS. Víťazov jednotlivých kategórií a charakteristiku ich inovačných aktivít uverejníme v špeciálnej sekcii na stránke www.lepsiesluzby.digital.

ČO BY MALA NOMINÁCIA OBSAHOVAŤ?

Základné informácie o inovatívnej aktivite:

  1. meno a priezvisko, názov tímu, názov projektu, zaradenie, pracovisko, názov projektu, prípadne produktu,
  2. stručná charakteristika aktivity, projektu alebo produktu, ktoré nominujete,
  3. aký potenciál zmeny/zlepšenia má inovačná aktivita priniesť,
  4. kontaktnú osobu.

Radi oceníme a zviditeľníme aktivity, ktoré majú potenciál byť

„Malým krokom pre zamestnanca štátu,

ale veľkým skokom pre slovenský eGov.“

Tešíme sa na nominácie!

Váš BRISK

Držitelia ceny

2021

Držiteľom Ceny BRISK za rok 2021 je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za dôsledné aplikovanie jednotného dizajn manuálu na svoje webové sídlo www.unms.sk.

ceny-brisk