Dopytová výzva Malé zlepšenia eGov služieb


Výzva „Malé zlepšenia eGOV služieb“ (ďalej ako „výzva“) je intervenciou v rámci Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť. Má poslúžiť inštitúciám verejnej správy na modernizáciu svojich
služieb, webových portálov, agendových informačných systémov a zlepšenie využívania dát pre podporu rozhodovania.

Účelom výzvy je zrýchliť a skvalitniť digitalizáciu podporením tvorby a zavádzania inovatívnych riešení, ktoré radikálne
znížia námahu občanov a podnikateľov na uplatnenie si práv alebo splnenie si povinností pri kontakte so štátom.
Prívetivejšie a jednoduchšie weby a elektronické služby štátu sú predpokladom zvyšovania spokojnosti občanov a
podnikateľov s riešením ich životných situácií, ako aj predpokladom zvýšenia miery vybavovania pohľadávok digitálnymi kanálmi.

Aby sa kontakt občanov a podnikateľov so štátom v konečnom dôsledku výrazne uľahčil, táto výzva podporí vytváranie ľudských zdrojov pre agilné riešenie vznikajúcich problémov. Podporí zároveň aj inovatívne, technologické riešenia (“malé zlepšenia”), ktoré budú mať dopad na používateľskú kvalitu, použiteľnosť a jednoduchosť koncových elektronických služieb a webových sídel štátu.

Táto výzva preto podporí vytváranie tímu manažérov elektronických služieb, IT a UX analytikov, IT vývojárov a
ďalších expertov v rámci organizácie žiadateľa. Tento tím bude zložení minimálne z 2 a maximálne z 6 ľudí a bude
zodpovedný za splnenie povinností v súvislosti s riadením a organizáciou informačných technológií verejnej správy na
základe používateľskej skúsenosti, ktoré nastoľuje Príloha č.12 výzvy.

Tento expertný tím (ďalej aj „CX tím“) bude v rámci organizácie napríklad zodpovedný za zavedenie systematického zberu spätnej väzby od koncových používateľov a za zosystematizovanie využívania týchto údajov v procese zlepšovania elektronických služieb. V praxi to napríklad znamená, že CX tímy budú:

Interná analytická a vývojová kapacita v kombinácii s dodávkou externých služieb a zavedením agilného prístupu zásadne zvýši flexibilitu jednotlivých organizácií realizovať zjednodušovanie životných situácií cez vylepšovanie/zjednodušovanie relevantných elektronických služieb v správe danej organizácie. Pri riešení elektronických služieb bude dôraz kladený aj na súlad s GDPR (ochrana osobných údajov) a využitie nástrojov pre manažment osobných údajov (služba Moje dáta).

Výzva podporí taktiež technologické a netechnologické riešenia tak na front-ende (prezentačná vrstva
služieb/grafické používateľské rozhranie), ako aj na back-ende (dátové a procesné integrácie, otvorené aplikačné
rozhrania, aplikačné služby pre proaktívne funkcionality), ktoré v elektronických službách štátu rozvinú ich skutočne
digitálny potenciál.

Malé technologické zlepšenia na back-ende môžu v praxi znamenať napríklad:

Malé technologické zlepšenia na front-ende môžu v praxi znamenať napríklad:

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu:
– začiatok realizácie aktivít projektu nesmie nastať pred 01.01.2014 pričom aktivity projektu musia byť
ukončené najneskôr k 31.12.2023. Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr
3 mesiace pred 31.12.2023, za účelom plynulého finančného vysporiadania projektu, t. j. do 31.12.2023.

Povinnou prílohou projektového zámeru už v prípravnej fáze je vyplnený UX KPI hárok, ktorý je zjednodušenou verziou bodovacieho hárku Benchmarku životných situácií.

UX KPI hárok obsahuje menej krítérií (63) než pôvodný bodovací hárok Benchmarku a hodnotí sa ním používateľská prívetivosť koncovej službe a jej poskytovania (nie ŽS). Použitie ostáva rovnaké.

Vyplneným hárkom sa rozumie:

Detaily vypĺňania podrobne vysvetľuje v úvode samotný hárok.
Viac informácií o dopytovej výzve Malé zlepšenia eGov služieb nájdete na stránke ministerstva.