Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Podujatia
  3. Konferencie
  4. Konferencia BIS 2021/1 – Ako poskytovať skutočné digitálne služby?

Konferencia BIS 2021/1 – Ako poskytovať skutočné digitálne služby?

konferenciaBIS2021_1

27.MÁJ 2021 – 10.00-15.00 HOD. ONLINE/TEAMS


Anotácia

Verejná správa sa musí prispôsobiť dobe digitálnej transformácie. Nie je to jednoduché. Na predchádzajúcich konferenciách BIS2019, BIS2020 a BIS2020/2 sa nám spoločnými silami podarilo identifikovať viaceré riešenia, ako prinášať inovácie do prostredia verejnej správy. Z hľadiska zlepšovania digitálnych služieb štátu účastníci konferencií poukázali na tieto potreby: zmeniť spôsob, akým tímy pracujú a vytvárajú produkty a služby; vytvoriť zmiešané multidisciplinárne tímy, ktoré v ideálnom prípade zdieľajú spoločný priestor; nesnažiť sa vytvoriť dokonalý produkt – očakávania občanov, technológie a ďalšie veci sa menia príliš rýchlo na to, aby sme mohli okamžite dohnať zameškané v oblasti digitalizácie, dôležité je zbierať dáta a spätnú väzbu hneď, ako je to možné; zapájať a validovať s koncovým užívateľom/občanom v každej iterácii.

Kvalitné digitálne služby štandardne spĺňajú viaceré špecifiká. Sú prehľadné a praktické, ľahko vyhľadateľné a zrozumiteľné, používateľsky prívetivé s intuitívnou navigáciou, plné užitočných riešení, proaktívne, prepojené s ďalšími súvisiacimi službami, prinášajú riešenia a nie starosti.

Stále je čo zlepšovať, aby digitálne služby na Slovensku boli „skutočne digitálne a skutočne dobré“. Prvú konferenciu BIS2021 v tomto kalendárnom roku venujeme preto špeciálne téme „Ako poskytovať skutočné digitálne služby?“ Hovoriť budeme o dizajne zameranom na používateľa, UX vo verejných službách, agilnom vývoji služieb, doháňaní deficitu v slovenskom eGov, či úlohe dizajn systému v štátnom IT. Necháme sa inšpirovať úspechmi zo zahraničia či príkladmi dobrej praxe z domáceho komerčného prostredia. Zároveň predstavíme konkrétne aktivity a iniciatívy tímu BRISK k tejto téme.


Program

10.00 – 10.05

Privítanie a otvorenie konferencie


10:05-10:30

Building a digital government in the UK

LIZ LUTGENDORFF, LAURENCE BERRY (GDS)

We will be sharing how we delivered a digital government transformation inthe UK followed by question and answers. We’ll talk both about the products we’ve developed – including GOV.UK and the design system – and the policies and processes put in place that helped make them a success.


10:30-11:00

Portál občana – praktické využití UX přístupu a agilního vývoje

MARTIN HORVÁTH (NAKIT)

Role Portálu občana v rámci poskytování digitálních služeb občanům v ČR. Příklady a zkušenosti se získávání uživatelské zpětné vazby a její využití při návrhu portálu. Zkušenosti a agilním vývojem a předpoklady jeho úspěšného využití. Problémy kterým musíme čelit a jak je překonávat. Výhled dobudoucna.


11:00-11:30

Ako vďaka IDSK poskytovať skutočné digitálne služby?

LUKÁŠ JURENA, PATRIK PAVLOVSKÝ (BRISK MIRRI)

Digitálne služby slovenského štátu majú stále potenciál na zlepšenie. Služby vyzerajú inak, ich architektúra sa líši, a preto sa musíme učiť používať každú jednu nanovo. Zákaznícka cesta používateľa (od vyhľadania služby, cez podanie, až po rozhodnutie) navyše dodnes nie je dostatočne používateľsky prívetivá. Prepájanie služieb na úrovni životných situácií je taktiež skôr výnimkou, než pravidlom. Upozorňujú na to opakovane domáce (BRISK benchmark) aj zahraničné (EK eGov benchmark) hodnotenia.

Jednotný dizajn-manuál elektronických služieb a webových sídel štátu (IDSK) chce toto všetko zmeniť. ID-SK je bezplatne dostupný nástroj pre celú verejnú správu. Obsahuje repozitár vizuálnych komponentov a vzorov pre tvorbu webových stránok a digitálnych služieb štátu. Obsahuje taktiež základné pravidlá, štandardy a metodiky tvorby týchto produktov. ID-SK komponenty a vzory sú responzívne a spĺňajú parametre zabezpečujúce prístup pre znevýhodnené osoby.

Účelom ID-SK je uľahčiť prevádzkovateľom digitálnych služieb štátu prevádzkovanie skutočne digitálnych služieb. V tomto príspevku Vám autori vysvetlia, ako.


11.30 – 12.00

Prestávka


12.00 – 12.30

Spotify model softvérového vývoja a ako udržať produkt konzistentný (Design system, APIs a iné nástroje)

ĽUBOŠ NEMČOK (ERSTE GROUP IT)

Nezávislé samo-organizované tímy, ktoré sú schopné samostatne vytvárať hodnotu pre používateľov, sú fungujúce riešenie problému škálovania agilného vývoja. S nezávislosťou tímov sú ale spojené nové výzvy, ktoré vyžadujú aj nové nástroje a procesy. S pomocou kvalitného design systému, API špecifikácie, a ďalších nástrojov je možné stanoviť produktívne limity jednotlivým vývojárskym tímom tak, aby sa mohli sústrediť na to podstatné- používateľskú skúsenosť. O týchto nástrojoch a problémoch, ktoré vyriešili na George projekte sa budeme rozprávať počas môjho príspevku.


12:30-13:00

Ako sa spoznáva pohľad zákazníka v komerčnej praxi?

MICHAL BLAŽEJ (LIGHTING BEETLE/SUXA)

Mnohé z tímov, ktoré pracujú na službách štátu si už osvojili praktiky UX dizajnu v praxi – prototypujú, testujú so zákazníkmi, pracujú agilne. No kľúčový moment pre kvalitnú zákaznícku službu sa nachádza ešte pred začiatkom projektu – pri jeho definícii. V štátnej správe hovoríme o životnej situácii, v komerčnej o zákazníckych cestách. Ako spoznávame zákaznícke pohnútky, problémy a motivácie? V prednáške ukážem metódy mapovania zákazníckych ciest využiteľné aj vo vzťahu štátu k občanovi.


13:00-13:30

Návrh vyhlášky o spôsoboch a postupoch pri elektronizácii agendyverejnej správy – vyhláška pre lepšie CX

MARTIN KONEČNÝ (BRISK MIRRI)

Vyhláška o spôsoboch a postupoch pri elektronizácii agendy verejnej správy, nazývaná aj „vyhláška pre lepšie CX“ poskytuje právny základ a návod pre upriamenie pozornosti správcov elektronických služieb na zlepšovanie používateľskej kvality slovenského eGovernmentu. Aby UCD a agilné postupy neostali iba ako povinné formulky v strategických dokumentoch, je potrebné ich uviesť do praxe a táto vyhláška vytvára legislatívne a procesné predpoklady, ktoré nám doteraz v praxi chýbali. Jedná sa o možno menej zaujímavú, ale o to dôležitejšiu skladačku do mozaiky budovania eGovernmentu zameraného najmä na potreby používateľa.


13.30 – 14.00

Prestávka


14.00 – 15.00

PANELOVÁ DISKUSIA – Ako poskytovať skutočné digitálne služby?

Moderátor: Martin Konečný (BRISK MIRRI)

Hostia: Pavol Mirrošay (SKIT), Ján Suchal (slovensko.digital), Michal Blažej (Lighting Beetle/SUXA)


Spíkri

Liz Lutgendorff

Liz Lutgendorff is a Senior Research Analyst with the Government Digital Service International Team. She has been with Government Digital Service since January 2012 and previously held various other positions at Government Digital Service on both the GOV.UK and GOV.UK Verify Programmes. Liz now works with GDS International’s partner countries on digital transformation and governance projects, as well as representing the UK in international forums on digital government.


Laurence Berry

Laurence Berry is a service designer at the Global Digital Marketplace. With 9 years experience of design in the public sector and 5 at the Government Digital Service he’s helped to deliver the Digital Marketplace procurement platform which changed the way the government buys, increasing transparency and the inclusion of small and medium enterprises. He’s also worked on GOV.UK and digital identity programmes. Laurence now works with the GDS International’s partner organisations sharing what the UK has learned about making buying more fair, open and transparent and to build capabilities in user centred design.


Martin Horváth

Martin Horváth je aktuálne vedúcim odboru digitalizácie v Národnej agentúre pre komunikačné a informačné technológie -Nakit. Predtým pracoval ako konzultant a analytik a venoval sa najmä digitalizácii bankového sektora a procesnú optimalizáciu ako v bankovníctve, tak v ďalších sektoroch – energetika, doprava. Na začiatku svojej pracovnej dráhy pracoval na akademickej pôde a pre viacero organizácií v štátnej správe.


Lukáš Jurena

Lukáš Jurena pracuje na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na oddelení behaviorálnych inovácií –BRISK. Venuje sa rozvoju Jednotného dizajn manuálu a zlepšeniu používateľského zážitku používateľov pri využívaní prezenčných či koncových služieb štátu. Vyštudoval geografiu, kartografiu a geografické informačné systémy na Prírodovedeckej fakulte univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti pracoval na vytváraní nového konceptu Sčítania obyvateľov domov a bytov2021, kde prostredníctvom analýzy dostupných administratívnych zdrojov údajov znížil záťaž respondentov.


Patrik Pavlovský

Patrik Pavlovský je absolventom Central European University a súčasným doktorandom na Ústave verejnej politiky FSEV UK. Okrem pôsobenia v behaviorálnom oddelení BRISK na MIRRI sa venuje dizajnovaniu a experimentálnemu testovaniu behaviorálnych intervencií. V spolupráci s verejnou správou sa snaží experimentovať s cieľom štandardizovať využívanie experimentovania pri vyhodnocovaní účinnosti opatrení verejnej správy, ktoré sám pomáha kreovať. Prototypmi jeho riešení sú rôzne formy „postrčení“ (nudge), ktorých ultimátnym cieľom je buď spôsobiť merateľnú zmenu správania u cieľovej skupiny ľudí, alebo zoptimalizovať kvalitu verejných služieb.


Ľuboš Nemčok

Ľuboš Nemčok pracuje ako Product owner for George, ErsteGroup IT. V rámci IT sektora má skúsenosti z inovatívnych projektov či už v George labs, Pixel Federation alebo Activision. Bol súčasťou škálovania George projektu, od menšieho tímu až po 20+ vývojárskych tímov, ktoré sa starajú o každodenné manažovanie financií 6,7 milióna používateľov v 6 krajinách. Ako PO v agilnom svete sa v práci venuje organizácii backlogu, zjednodušovaní procesov a podporovaní tvorivej tímovej práci zameranej na používateľov.


Michal Blažej

Michal Blažej spoluzaložil a vedie Lighting Beetle – najväčšiu UX agentúru na Slovensku. Propaguje dizajn služieb na základe výskumu zákazníkov, testovania a merania dát. Je spoluzakladateľom Slovenskej User Experience Asociácie, držiteľom UX certifikátu od Nielsen Norman Group, organizátorom Experience Conference a držiteľom ocenenia 30 pod 30. Počas 10 rokov existencie agentúry sa podieľal na projektoch v 15 krajinách sveta pre banky, poisťovne, telekomunikácie a verejnú správu.


Martin Konečný

Martin Konečný v súčasnosti pracuje na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v tíme behaviorálneho oddelenia (BRISK) s misou zlepšiť skúsenosť občanov pri kontakte s verejnou správou. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, kde sa zaoberal ekonomickou analýzou a výskumom vplyvu trhu nájomného bývania na trh práce. V minulosti pracoval pre technologické spoločnosti, ako Microsoft a Oracle, kde pracoval v oblasti marketingu, rozvoja partnerov a biznisu pre technológie zlepšujúce zákaznícku skúsenosť (CX).


Záznamy z konferencie

Konferencia

Panelová diskusia