Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. UX/CX v eGovernmente
  3. Dopytová výzva Malé zlepšenia eGov služieb

Dopytová výzva Malé zlepšenia eGov služieb

Upozornenie Máte otvorené otázky alebo potrebujete poradiť, ako pri písaní projektu postupovať?
vyhlaskaITprojekty@mirri.gov.sk alebo patrik.pavlovsky@mirri.gov.sk

Výzva „Malé zlepšenia eGov služieb“ (ďalej ako „výzva“) je intervenciou v rámci Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť. Má poslúžiť inštitúciám verejnej správy na modernizáciu svojich
služieb, webových portálov, agendových informačných systémov a zlepšenie využívania dát pre podporu rozhodovania.

Účelom výzvy je podporiť tvorbu a zavádzanie inovatívnych riešení, ktoré radikálne znížia námahu občanov a podnikateľov na uplatnenie si práv alebo splnenie si povinností pri kontakte so štátom.
Prívetivejšie a jednoduchšie weby a elektronické služby štátu sú predpokladom zvyšovania spokojnosti občanov a
podnikateľov s riešením ich životných situácií, ako aj predpokladom zvýšenia miery vybavovania pohľadávok digitálnymi kanálmi.

Prečítajte si celé znenie.

O ČOM JE VÝZVA? (V KOCKE)

PREDMET VÝZVY

A. vytváranie ľudských zdrojov pre agilné riešenie problémov,

B. podpora inovatívnych technologických riešení (“malých zlepšení”), ktoré budú mať dopad na používateľskú kvalitu, použiteľnosť a jednoduchosť koncových elektronických služieb a webových sídel štátu.

Konkrétne ide o:

 

A. ĽUDSKÉ ZDROJE – EXPERTNÉ TÍMY

Táto výzva podporí vytváranie expertného tímu manažérov elektronických služieb, IT a UX analytikov, IT vývojárov a
ďalších expertov v rámci organizácie žiadateľa. Tím budú tvoriť minimálne 2 a maximálne 6 ľudia, ktorí budú
zodpovedať za splnenie povinností v súvislosti s riadením a organizáciou informačných technológií verejnej správy na
základe používateľskej skúsenosti (podľa Prílohy č.12 výzvy).

Expertný tím (ďalej aj „CX tím“) bude v rámci organizácie zodpovedať napríklad za zavedenie systematického zberu spätnej väzby od koncových používateľov a za zosystematizovanie využívania týchto údajov v procese zlepšovania elektronických služieb. V praxi to napríklad znamená, že CX tímy budú:

Interná analytická a vývojová kapacita v kombinácii s dodávkou externých služieb a zavedením agilného prístupu má potenciál zásadne zvýšiť flexibilitu jednotlivých organizácií, realizovať zjednodušovanie životných situácií cez vylepšovanie relevantných elektronických služieb v správe danej organizácie. Pri riešení elektronických služieb bude dôraz kladený aj na súlad s GDPR (ochrana osobných údajov) a využitie nástrojov pre manažment osobných údajov (služba Moje dáta).

 

B. INOVATÍVNE A TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIA

Výzva podporí tiež technologické a netechnologické riešenia tak na front-ende (prezentačná vrstva
služieb/grafické používateľské rozhranie), ako aj na back-ende (dátové a procesné integrácie, otvorené aplikačné
rozhrania, aplikačné služby pre proaktívne funkcionality), ktoré v elektronických službách štátu rozvinú ich skutočne
digitálny potenciál.

Malé technologické zlepšenia na back-ende môžu v praxi znamenať napríklad:

Malé technologické zlepšenia na front-ende môžu v praxi znamenať napríklad:

ČAS REALIZÁCIE PROJEKTU

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu:
– začiatok realizácie aktivít projektu nesmie nastať pred 01.01.2014 pričom aktivity projektu musia byť
ukončené najneskôr k 31.12.2023. Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr
3 mesiace pred 31.12.2023, za účelom plynulého finančného vysporiadania projektu, t. j. do 31.12.2023.

Aktuálne je vyhlásené 1. kolo výzvy, projekty je v rámci neho možné predkladať do 29.10.2021.

Upozornenie Máte otvorené otázky alebo potrebujete poradiť, ako pri písaní projektu postupovať?
vyhlaskaITprojekty@mirri.gov.sk alebo patrik.pavlovsky@mirri.gov.sk

POVINNÉ PRÍLOHY

Povinnou prílohou projektového zámeru už v prípravnej fáze je vyplnený UX KPI hárok, ktorý je zjednodušenou verziou bodovacieho hárku Benchmarku životných situácií.

UX KPI hárok obsahuje menej kritérií (63) než pôvodný bodovací hárok Benchmarku a hodnotí sa ním používateľská prívetivosť koncovej službe a jej poskytovania (nie ŽS). Použitie ostáva rovnaké.

Vyplneným hárkom sa rozumie:

Detaily vypĺňania podrobne vysvetľuje v úvode samotný hárok.
Viac informácií o dopytovej výzve Malé zlepšenia eGov služieb nájdete na stránke ministerstva.

Prezentácia DV Malé zlepšenia na stiahnutie tu (PPTX, 4952 kB).

Upozornenie Máte otvorené otázky alebo potrebujete poradiť, ako pri písaní projektu postupovať?
vyhlaskaITprojekty@mirri.gov.sk alebo patrik.pavlovsky@mirri.gov.sk