Preskočiť na hlavný obsah
 1. Domov
 2. UX testovanie – CIP – Obslužná zóna

UX testovanie – CIP – Obslužná zóna


Urobili sme UX testovanie. Jeho cieľom bolo otestovať s používateľmi použiteľnosť modulu Obslužnej zóny (webová stránka). Zámerom UX testovania bolo identifikovať „biele“ miesta v navrhovanom riešení. Teda miesta, ktorými používatelia prechádzali s menšími alebo väčšími ťažkosťami. a tým zvýšiť jeho použiteľnosť pre koncového zákazníka. Výsledkom testovania je návrh sady opatrení, ktoré je nutné spraviť, aby sa zvýšila použiteľnosť Obslužnej zóny pre zákazníka.

Čo je CIP – Obslužná zóna?

Centrálna integračná platforma (CIP) je národný projekt, ktorého cieľom je rozšíriť a zabezpečiť novú funkčnosť informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) prostredníctvom komunikácie s registrami.

Obslužná zóna je modul pre riadenie dátovej integrácie, ktorý umožní publikovať a evidovať oprávnenia pre získavanie údajov, žiadosti pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie, monitoring integračných väzieb a zobrazenie metaúdajov.

Modul umožňuje:

Ako prebiehalo testovanie?

V období 12.10.2022 až 14.10.2022 sme zrealizovali UX testovanie s používateľmi. Pred testovaním sme si naštudovali portál (dokumentácia, rozhovory s kolegami), pripravili a vytvorili samotný scenár testovania (na konci článku v reporte).

Ak ste človek, ktorý pripravuje scenár, odporúčame Vám, aby ste si reálne prešli jednotlivé úlohy. Budete tak vedieť napísať do scenára, kedy je úloha splnená a kedy nie je. Predovšetkým odhalíte a odfiltrujete prvé veľké nezrovnalosti a chyby. Veľmi prínosnou aktivitou, ktorá sa nám osvedčila, bolo 0-té testovanie v rámci tímu, čím sme vyladili testovací scenár. V scenári záleží, ako formulujete úlohy a taktiež to, aby úlohy boli dostatočne konkrétne. Na základe týchto úvodných sme niekoľko úloh aj vyradili.

Následne sme museli vybrať vhodných kandidátov a dohodnúť si s nimi stretnutie (online/offline). Väčšina respondentov bola z našej sekcie SITVS (áno, respondentov je možné získať pomerne jednoducho a rýchlo). Testovanie prebehlo s 8 respondentami. Pre každého z nich sme vytvorili MS Teams meeting. Týmto spôsobom sme vedeli nahrávať testovanie s respondentom a zároveň sme ho mohli aj online sledovať ako pozorovatelia v rolách zapisovača a iných externých pozorovateľov. Následne sme ex post vyhodnocovali testovanie.

Pre každého respondenta sme vyhradili vyhradili 45 minút. Tento odhad sme získali 0-tým testovaním interne v tíme, ktoré prebehlo ešte pred samotnými „ostrými“ testami.

Výsledky a odporúčania

Respondenti celkovo hodnotili Obslužnú zónu pozitívne. Väčšina úloh im prišla jednoduchá a drvivú väčšinu aj úspešne zvládli. Z testovania vyplynul návrh na zlepšenie – prepracovať zoznam všetkých OE (objektov evidencie) – v súčasnosti Výber OE pre schválenie a Vytvorenie integračného zámeru. Vytvorenie integračného zámeru považovali používatelia za komplikovaný a nevedeli úlohu splniť. Integračnému zámeru je nutné sa povenovať samostatne, pretože je to pomerne obsiahla a zložitá služba.

Dodávateľovi sme na základe testovania navrhli zmeny. Rozdelili sme ich do 4 kategórií:

Nutné zapracovať – jednoduché na implementáciu

 1. Pridať vysvetlivku/nápovedu ku poľu IS pri registrácii, aby používatelia vedeli, ktorý IS sa vyžaduje. 
 2. Po registrácii presmerovanie na domovskú stránku. 
 3. Pri všetkých validačných chybách je nutné upraviť text tak, aby používateľovi povedal ako odstrániť nezrovnalosť. Súčasný stav iba informuje o nezrovnalosti.  
 4. Pridať nápovedu k poľu email, kde sa používateľovi vysvetlí, aký tvar emailu sa očakáva. očakávaný.  
 5. Pred každý formulár (registrácia, nový používateľ, integračný zámer …) je nutné pred polia uviesť, že pole označené hviezdičkou je povinné. 
 6. Premenovať filtračné pole pri zozname používateľov z “používateľské meno (email)“ na “e-mail používateľa”. 
 7. Premenovať/rozpísať skratku položky v menu na „Správa objektov evidencie“. 
 8. Premenovať podpoložku „Výber OE na schválenie“ položky „Správa objektov evidencie“. Odporúčame použiť „Zoznam objektov evidencie“.
 9. Premenovať podpoložku „Zoznam žiadostí“ na „Zoznam mojich žiadostí“. 
 10. V “košíku” pridať nápovedu/vysvetlivku, čo je myslené poľom „Informačný systém“. 
 11. V “košíku” pridať nápovedu/vysvetlivku, čo je myslené poľom „Právny základ“.  
 12. Pri zozname mojich žiadostí zmeniť ikonu ceruzky na ikonu “i” alebo lupy prípadne obdobné. Ceruzka evokuje úpravu. 
 13. Incidenty premenovať (ak je to relevantné) na „Nahlásenie chybných údajov“ alebo „Nahlasovanie nedostatkov“. 
 14. Pridať odkaz na nahlasovanie incidentov aj do pätičky. 
 15. Presmerovať používateľa po odoslaní incidentu na domovskú stránku. 

Nutné zapracovať –  zložité na implementáciu 

 1. Po zadaní názvu OVM upraviť pole tak, aby ostával tento názov v poli. 
 2. Upraviť validácie zaregistrovaných emailových adries tak, aby sa validoval email hneď po zadaní do poľa, nie až po odoslaní registrácie.  
 3. Upraviť validácie zaregistrovaných IČO tak, aby sa validoval IČO hneď po zadaní do poľa, nie až po odoslaní registrácie. 
 4. Pridať filtračné pole pri zozname používateľov s názvom „Meno (Krstné meno)“. 
 5. V súčasnej podpoložke Výber OE na schválenie defaultne zobrazovať aspoň náhľad všetkých objektov evidencie, ktoré sú integrované v obslužnej zóne.  
 6. V zozname OVM vo filtri v podpoložke Výber OE na schválenie pridať ako prvú možnosť “nevybrané”.  
 7. Po refreshi stránky, respektíve odchode zo stránky Výber OE na schválenie upraviť filtre tak, aby sa resetovali a neostali tam vybraté hodnoty. 
 8. Pri kontextovom okne po kliknutí napr. “Pridať do košíka” nie je možné klávesnicou ovládať prvky. Toto je chyba z pohľadu prístupnosti.  

Nice to have –  jednoduché na implementáciu 

 1. Položku menu “Registrácia” presunúť v rámci hlavičky ako CTA button vpravo. 
 2. Upraviť pridávanie OVM, ktoré nie sú v zozname pri registrácii. Napríklad formou nápovedy alebo zvýraznením tejto možnosti. 

Nice to have –  zložité na implementáciu 

 1. Vytvoriť zoznam dostupných IS pre daný rezort a naintegrovať automatické dopĺnanie kódu IS. 
 2. Po registrácii vytvoriť statickú stránku s potvrdením o úspešnom zaregistrovaní spolu s ďalšími krokmi (kontrola emailu a pod.) 
 3. Vytvoriť zoznam podaných incidentov.  
 4. Vytvoriť sledovanie stavu podaných incidentov. 
 5. Vytvoriť používateľovi po odoslaní incidentu statickú stránku s potvrdením odoslania incidentu, prípadne sledovacím číslom a podobnými informáciami.  

Čo bude nasledovať?

Momentálne sme návrhy na zlepšenie prebrali s dodávateľom. Veľkú časť už zaradil do najbližšieho šprintu. Časť sme si vydiskutovali a nebude sa realizovať. Časť sme spoločne určili ako podnety na ďalší rozvoj. Po implementácii opatrení chceme vykonať na 1-2 respondentoch retest, aby sme dostali spätnú väzbu na zapracované opatrenia.

Report z UX testovania

Report z UX testovania CIP – Obslužná zóna (DOCX, 345 kB)