Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Cena BRISK

Cena BRISK

cena-brisk

Cena udeľovaná oddelením behaviorálnych inovácií spravidla na jarných a jesenných konferenciách za činnosti, ktoré majú potenciál zlepšiť používateľskú kvalitu služieb a webov štátnej správy.

Štatút Ceny BRISK

Cieľ ocenenia

Hlavným cieľom Ceny BRISK je zviditeľniť inovatívne prístupy v skvalitňovaní elektronických služieb verejnej správy na Slovensku a oceniť aktivity, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ostatných.

Koho nominovať

Nominovať môžete v troch kategóriách:

  1. jednotlivec alebo tím,
  2. inštitúcia,
  3. projekt.

Za čo nominovať

Ak ste zrealizovali v ostatnom roku významnú aktivitu – iniciatívu, službu, projekt, produkt – ktorá má potenciál zlepšiť elektronické služby na Slovensku. Ak má Vaša aktivita potenciál byť príkladom dobrej praxe a inšpiráciou hodnou nasledovania. Ak sa Vaša aktivita týka zavádzania behaviorálnych inovácií, zlepšovania používateľskej kvality služieb a webov štátnej správy, implementácie IDSK, prípadne je inak originálna a zaujímavá.

Kam a kedy nominácie zaslať?

Nominácia zasielajte priebežne počas celého kalendárneho roka na adresu: brisk@mirri.gov.sk.  

Kedy a kde sa budú víťazi zverejňovať?

Nominácie budeme priebežne zbierať a pravidelne vyhodnocovať počas tradičných jarných a jesenných konferencií BIS. Víťazov jednotlivých kategórií a charakteristiku ich inovačných aktivít uverejníme v špeciálnej sekcii na stránke www.lepsiesluzby.digital.

Čo by mala nominácia obsahovať?

Základné informácie o inovatívnej aktivite:

  1. meno a priezvisko, názov tímu, názov projektu, zaradenie, pracovisko, názov projektu, prípadne produktu,
  2. stručná charakteristika aktivity, projektu alebo produktu, ktoré nominujete,
  3. aký potenciál zmeny/zlepšenia má inovačná aktivita priniesť,
  4. kontaktnú osobu.

Radi oceníme a zviditeľníme aktivity, ktoré majú potenciál byť

„Malým krokom pre zamestnanca štátu, ale veľkým skokom pre slovenský eGov.“

Tešíme sa na nominácie!

Váš BRISK

Oddelenie behaviorálnych inovácií Sekcia Informačných technológií verejnej správy MIRRI SR


Držitelia ceny

Cena BRISK 2021

Držitelia za rok 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za dôsledné aplikovanie jednotného dizajn manuálu na svoje webové sídlo www.unms.sk.

cena_brisk_unms

Cena BRISK 2022

Držitelia za rok 2022
Slovenský pozemkový fond za zlepšovanie elektronických služieb štátu a dôslednú implementáciu ID-SK na webovom sídle SPF.


Cena BRISK 2023

Držitelia za rok 2023
Slovenská agentúra životného prostredia za zlepšovanie elektronických služieb štátu, skvalitňovanie používateľskej skúsenosti a dôslednú implementáciu ID-SK na webovom sídle obnovdom.sk